kiốt7 Quốc lộ 1A, Văn Điển, Thanh Trì, Hanoi, Vietnam
A
B kiốt7 Quốc lộ 1A, Văn Điển, Thanh Trì, Hanoi, Vietnam